Deklaracja programowa  
.
powrót, na dół
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ZMIANOWYCH
w Enea Wytwarzanie Sp z o.o.


Nasze cele to w szczególności:

1. Łagodzenie skutków pracy w ruchu ciągłym poprzez ochronę interesów materialnych, zdrowotnych, socjalnych i kulturalnych członków i ich rodzin.
2. Egzekwowanie na pracodawcy przestrzegania prawa o zasięgu ogólnokrajowym i zakładowym.
3. Ochrona zatrudnienia i dbałość o rzetelne warunki płacowe, socjalne, zdrowotne i kulturalne pracowników Elektrowni i ich rodzin.
3. Dbałość o realny wzrost wynagrodzeń.
4. Ochrona świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Zapewnienie pracownikom warunków do podnoszenia wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
7. Ochrona zdrowia pracowników i członków ich rodzin za pomocą profilaktyki, diagnostyki i leczenia w zakładowej przychodni przez specjalistów o wysokich kwalifikacjach, zatrudnionych w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowym.
8. Podejmowanie działań na rzecz wsparcia finansowego i rzeczowego przez Elektrownię dla potrzeb ochrony zdrowia, oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego.
9. Szkolenie i pogłębianie wiedzy członków Związku.

Związek swoje cele realizuje przez:

1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec pracodawcy, władz administracji państwowej oraz organizacji zawodowych i instytucji społecznych i samorządowych.
2. Udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadku naruszeń praw pracowniczych.
3. Zawieranie i wypowiadanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Elektrowni „Kozienice” S.A.
4. Współuczestnictwo w tworzeniu korzystnych dla pracobiorców porozumień w sprawie wynagrodzeń i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
5. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi załogi w przypadku naruszenia interesów pracowniczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach proklamowanie strajku.
6. Inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku.
7. Sprawowanie kontroli nad warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku ich naruszenia wnioskowanie do PIP o spowodowanie ich poprawy.
8. Bieżącą współpracę z Państwową Inspekcją Pracy.
9. Tworzenie dobrych warunków do wypoczynku sobotnio–niedzielnego.
10. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia i życia pracowników i członków ich rodzin.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej, informacyjnej.
12. Uczestnictwo członków Związku w organach władzy Spółki.
13. Czynne uczestnictwo w negocjacjach i ustaleniach dotyczących różnych programów pracowniczych układów zbiorowych i pakietów socjalnych.

powrót, do góry