Ostatnio dodane  
.
powrót, na dół
19.11.2019r. STRONA SPOŁECZNA PODPISAŁA Z ZARZĄDEM ENEI WYTWARZANIE NOWY ZUZP
19 listopada Zarząd Enei Wytwarzanie oraz związki zawodowe działające w Spółce podpisały protokół dodatkowy stanowiący załącznik nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Dokument wejdzie w życie z dniem rejestracji przez Państwową Inspekcję Pracy. Nowością tego protokołu jest ujednolicenie teksu, a więc uwzględniającego zbiorczo wszystkie zmiany treści Układu, jakie miały miejsce od dnia jego zawarcia. Protokół, który wprowadza treść jednolitą ZUZP będzie obowiązywał jako oficjalny dokument.

Zwarcie protokołu dodatkowego nr 15 wynikało z faktu, że 30 stycznia 2019 roku z mocy prawa utraciły moc postanowienia Umowy Społecznej z 10 sierpnia 2007 roku.
W trakcie ponad rocznych rozmów strony wynegocjowały między innymi następujące uprawnienia, które wynikały z dotychczasowej Umowy Społecznej:
• Pracownikom przysługuje premia roczna stanowiąca 8,5% rocznego funduszu wynagrodzeń z roku ubiegłego na zasadach określonych w Regulaminie Premii Rocznej obowiązującym u Pracodawcy,
• Każdy Pracownik po przepracowaniu łącznie 25 lat u Pracodawcy nabywa prawo do dodatkowego, 5-dniowego urlopu zdrowotnego płatnego jak za urlop wypoczynkowy,
• Każdy Pracownik po przepracowaniu łącznie 20 lat oraz 30 lat u Pracodawcy nabywa prawo do dodatkowego 1 oraz 2 dni urlopu.
• Pracodawca wypłaci każdemu Pracownikowi premię z okazji Dnia Energetyka w wysokości 20% średniego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwie z roku poprzedniego, w terminie do 14 sierpnia każdego roku,
• Pracodawca gwarantuje Pracownikom bezpłatną opiekę medyczną w zakresie świadczeń profilaktycznych oraz dodatkowych, a także udział w bezpłatnych programach profilaktycznych i szczepieniach ochronnych.
• Pracodawca po indywidualnej decyzji Pracowników obszaru OZE obejmie ich ZUZP-em Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Oznacza to, że od dnia rejestracji protokołu dodatkowego nr 15 wyżej wymienione uprawnienia będą już stałym, bezterminowym elementem stosunku pracy.

- Podpisanie tego protokołu to znak, że Zarząd i Strona Społeczna dają dowód temu, że sprawy Spółki są dla wszystkich niezwykle istotne, a siadając do rozmów z perspektywy dwóch różnych pozycji, potrafimy dojść do porozumienia, potrafimy znaleźć takie rozwiązania, które służą zarówno długookresowym planom rozwoju elektrowni, jak również jej Pracownikom – powiedział Antoni Józwowicz, prezes Enei Wytwarzanie.
Jednocześnie strony ustaliły, że w miejsce dotychczasowej Umowy Społecznej strony załączą Porozumienie zawarte 12 kwietnia 2019 r. tzw. „poznańskie” w sprawie wybranych zagadnień dotyczących zatrudnienia u Pracodawców będących stronami Porozumienia w Grupie Kapitałowej ENEA wraz z zasadami stabilizacji zatrudnienia pracowników i wypłaty odpraw dodatkowych, co gwarantuje wszystkim pracownikom bezpieczeństwo pracy.

Sławomir Luśtyk
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych

ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.Dodany: 22 11 2019 przez: Zbyszek
powrót, do góry