Aktualności  
.
powrót, na dół
Spotkanie informacyjne z przedstawicielami kancelarii Rycak
MZZPZ informuje że w dniu 24.09.2018 r. (Poniedziałek) o godzinie 17.00 w Restauracji „ JOVITA” odbędzie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami kancelarii Rycak dotyczące trwających spraw sądowych. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod numerem tel. 614 14 89 lub 614 14 22.
Dodany: 19 09 2018 przez: Zbyszek
Informacja o udziale członków naszego związku w Mistrzostw Polski Energetyków w Wędkarstwie Spławikowym Rybnik 2018.
W dniach 07-09 września 2018 r. odbyły się "XVIII Mistrzostwa Polski Energetyków w Wędkarstwie Spławikowym Rybnik 2018" organizowane przez Sekcję Wędkarską Towarzystwa Sportowego „Kuźnia” przy Fundacji PGE Energia Ciepła.
Drużyny z całej Polski rywalizowały o tytuł mistrzowski na zbiorniku Zalew Rybnicki.
Były to m.in.: Elektrownia Rybnik, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Veolia Łódź, Veolia Północ Przasnysz, ZE PAK Elektrownia KONIN, ZE PAK Elektrownia Pątnów oraz Elektrociepłownia Rzeszów.
Drużyna Enei Wytwarzanie w składzie: Andrzej Kowalski, Dariusz Szczygieł, Tomasz Molenda oraz Jan Purchała ( kierownik drużyny i trener) zajęła ostatecznie czwarte miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej: szóste, dziesiąte i szesnaste pozycje.
Dodany: 14 09 2018 przez: Zbyszek
Kart rabatowe Lotos dla członków związku
KARTY RABATOWE LOTOS DLA CZŁONKÓW
MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWNIKÓW ZMIANOWYCH

Dbając o dobro i interesy członków naszego związku oraz emerytów należących wcześniej do naszego związku Prezydium Związku MZZPZ (ZZPZ) wraz z Zarządem Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego umożliwia skorzystanie z programu rabatowego grupy paliwowej LOTOS skierowanej dla pracowników ruchu ciągłego.
Zainteresowanych członków naszego związku prosimy o zgłaszanie się osobiste w biurze związku i wypełnienie zamówienia na Kartę Pracowniczą Lotos Biznes.
Więcej informacji w ofercie handlowej i pod numerem telefonów:
48/614 14 89, 48/614 14 22

*10 gr./l. rabat na zakup ON i PB
*7 gr./l. rabat na zakup LPG
*15 gr./l. rabat na zakup paliw Premium - ON Dynamie, PB98 Dynamie
• 15% rabat na usługi myjni
• 10% rabat na zakup olejów silnikowych i płynów do spryskiwaczy

Płatność jest regulowana z rabatem w momencie transakcji na stacji; Związek nie odpowiada za zobowiązania i płatności członków.
Powyższe rabaty:
/ obowiązują w sieci wszystkich stacji LOTOS w Polsce
/ są naliczane od ceny obowiązującej na stacji w momencie realizacji transakcji
KARTA RABATOWA - KORZYŚCI DLA CZŁONKA
W oferowanej Państwu wersji karta stanowi atrakcyjne, nowoczesne narzędzie pozwalające wygodnie realizować zakupy paliw, towarów i usług na potrzeby prywatne Państwa członków i ich rodzin korzystając z sieci stacji LOTOS.
Istotną z punktu widzenia użytkownika korzyścią jest możliwość uzyskania rabatu, którego jako indywidualny klient stacji nie byłby w stanie otrzymać.
Użytkownik otrzymując kartę LOTOS Biznes odnosi następujące korzyści:
• atrakcyjny system rabatowania
• prawo udostępniania karty np. członkom rodziny w ramach przyznanego limitu karty
• prosta formuła rozliczeń - płatność na stacji z natychmiastowym uwzględnieniem rabatu
Z punktu widzenia Państwa Związku karta stanowi istotną korzyść dla członków, z tytułu której nie ponosicie Państwo żadnych kosztów. Korzystanie z kart nie generuje żadnych obowiązków podatkowych, ani po stronie Związku, ani członków.
Z uwagi na model rozliczeń kart, w którym nie ma możliwości wystawiania faktur do transakcji przy ich użyciu Państwa członkom prowadzącym własną działalność gospodarczą umożliwimy zawarcie indywidualnych umów gotówkowych LOTOS Biznes na preferencyjnych warunkach handlowych identycznych z niniejszą ofertą.
BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
Każda karta zabezpieczona jest kodem PIN, znanym jedynie posiadaczowi karty. Gotówkowa formuła rozliczeń ogranicza do zera ryzyko strat w przypadku utraty karty, nawet w sytuacji ujawnienia kodu PIN.
RODZAJ WYDAWANYCH KART
Każda karta zostanie wydana w prostej, łatwej w zarządzaniu formule, o parametrach identycznych dla wszystkich kart:
Karta wystawiona na imię i nazwisko użytkownika
Każda z kart będzie posiadała limit dopuszczający dokonanie łącznych zakupów przy jej użyciu do kwoty 2000 zł w miesiącu kalendarzowym. Kwota ta powinna w wystarczającym stopniu zabezpieczyć prywatne potrzeby członków Związku i ich rodzin.
Dodany: 08 09 2018 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
NOTATKA ZE SPOTKANIA DOT. UMOWY SPOŁECZNEJ
20 sierpnia br. w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania dot. nowej Umowy Społecznej dla GK Enea. Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków (MZZE) Zenon Stolarski oraz w roli obserwatorów Sławomir Luśtyk (ZZPZ), Dariusz Sadurski (MZZE), Jacek Bolek oraz Marcin Łukasiewicz (NSZZ „Solidarność”).
Strona Pracodawcy przedstawiła projekt Umowy Społecznej, który jest odpowiedzią na projekt przygotowany przez Stronę Społeczną. Każda ze Stron stoi przy stanowisku aby prowadzić negocjacje w oparciu o swoje przedłożone projekty. W efekcie burzliwej dyskusji, Strony mając na uwadze prowadzenie negocjacji w dobrej wierze, postanowiły aby na najbliższym spotkaniu omówić w pierwszej kolejności trzy bardzo istotne zagadnienia:
1. Charakter umowy.
2. Reprezentacja Pracodawców.
3. Stabilizacja zatrudnienia.
Strona Społeczna i Pracodawców wniosły swoje stanowiska do protokołu dot. prowadzonych negocjacji. Ustalono kolejne spotkanie na 10 września br.
Dodany: 22 08 2018 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
PKS SP. Z O.O. KOZIENICE PRZESTAJE ŚWIADCZYĆ USŁUGĘ PRZEWOZÓW PRACOWNIKÓW ENEI WYTWARZANIE SP. Z O.O. W ŚWIERŻACH GÓRNYCH

2018-08-13Wydział Socjalny informuje, że z dniem 14 sierpnia 2018r., PKS sp. z o.o. Kozienice w upadłości przestaje świadczyć usługę przewozów pracowników Enei Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych.Od tego dnia usługa będzie realizowana przez lokalnych przewoźników według tego samego rozkładu jazdy.W związku z zaistniałą sytuacją prosimy Państwa o zwrócenie uwagi na oznakowanie podstawianych autobusów.W razie pytań czy jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Socjalnego pod nr tel.: 695-901-228 (Janusz Misztal), 603-670-413 (Agnieszka Górska), 667-880-331 (Monika Molenda).
Dodany: 13 08 2018 przez: Zbyszek
INFORMACJA ZE SPOTKANIA STRONY SPOŁECZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU ENEI WYTWARZANIE
18 lipca br. odbyło się spotkanie Związków Zawodowych działających w Spółce z Prezesem Zarządu Enei Wytwarzanie Antonim Józwowiczem. Podczas spotkania poruszono tematy: nagroda na Dzień Energetyka, premia za działania efektywnościowe, wstrzymywania należnych przeszeregowań, zatrudnienie w działach technicznych.

Prezes Zarządu Antoni Józwowicz poinformował, że nagroda z okazji Dnia Energetyka zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż przyjęta w Enei. Ustalono, że informacja o wysokości nagrody w Spółce przekazana zostanie do 19 lipca, a podpisanie porozumienia nastąpi 25 lipca, co pozwoli zrealizować wypłatę świadczenia w sierpniu.
Przedyskutowano zasady naliczania wysokości premii efektywnościowej i sposób jej rozdysponowania. Prezes Józwowicz potwierdził chęć dalszego prowadzenia tego typu działań w Spółce.
Strona Społeczna przedstawiła problem związany z brakiem uzyskiwania kategorii po zrobieniu uprawnień i awansowaniu pracowników przez błędne odczytywanie zapisów ZUZP. W ocenie Strony Społecznej działania te są wręcz celowe i polegają na wstrzymywaniu przeszeregowań przez członków Zarządu. W odpowiedzi Strona Społeczna otrzymała zapewnienie, że do końca miesiąca temat ten zostanie rozpoznany. Analizę złożonych przez związki list pracowników, którzy nie otrzymali podwyżek wykona Kierownik Biura Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.
Prezes Józwowicz przekazał informację, że prowadzona jest obecnie głęboka analiza stanu zatrudnienia w wydziałach technicznych, a po jej przeprowadzeniu przedstawiona zostanie propozycja rozwiązania tego problemu. Padła propozycja aby w czasie spotkań ze Stroną Społeczną wypracować optymalny stan zatrudnienia gwarantujący bezpieczną pracę.
Kolejnym tematem poruszonym przez Stronę Społeczna były rokowania w sprawie Umowy Społecznej i ZUZPu w Enei Wytwarzanie. Prezes Józwowicz zaproponował aby spotkanie w tym temacie odbyło się pod koniec sierpnia. W trakcie rozmów można byłoby ustalić pewne zapisy które byłby implementowane do naszego ZUZPu. Decyzje ostateczne nie mogą zapaść przed zakończeniem rozmów na poziomie GK Enea.
Strona Społeczna zasygnalizowała również temat związany z budową przeprawy na rzece Wiśle w rejonie Kozienic. Prezes wykazał duże zainteresowanie projektem.
Dodany: 27 07 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie dotyczące negocjacji warunków nowej Umowy Społecznej dla GK Enea.
16 lipca br. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie negocjacji warunków nowej Umowy Społecznej dla GK Enea. Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków (MZZE) Zenon Stolarski oraz Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność Jacek Bolek oraz w roli obserwatora Anna Wesołowska (ZZPZ) i Dariusz Sadurski (MZZE).

Strona pracodawców przedstawiła koszty jakie musiałaby ponieść GK Enea realizując propozycje zapisów Strony Społecznej. Przedstawiono budżet inwestycyjny wynikający ze strategii rozwoju spółek GK Enea do 2030 roku.

Prezes Piętka poinformował, że nowa Umowa Społeczne ma być ramą do wypracowania zapisów zmian w ZUZP w poszczególnych spółkach, które mają być implementowane do ZUZPów w poszczególnych spółkach GK Enea. Zapis taki będzie stanowił źródło Prawa Pracy.

Strony ustaliły termin następnego spotkania na 20 sierpnia, taka przerwa wynika z obowiązków leżących po stronie Pracodawców wobec organów i instytucji finansowych. Na koniec spotkania strony podpisały protokół.
Dodany: 23 07 2018 przez: Zbyszek
Negocjacje Porozumienia, które zastąpi Umowę Społeczną w spółkach GK ENEA.
2 lipca br. w Poznaniu doszło do kolejnych rozmów na temat zawarcia Porozumienia dotyczącego różnych obszarów związanych ze sprawami społecznymi w Grupie Kapitałowej Enea (umowy społecznej).
Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych (ZZPZ) Sławomir Luśtyk, Sekretarz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność (NSZZ) Lidia Grześków, Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków (MZZE) Dariusz Sadurski oraz w roli obserwatora Anna Wesołowska (ZZPZ).
Spotkanie rozpoczął Doradca Zarządu Enei Bogdan Klepas. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Enei Zbigniew Piętka, który podkreślił, że negocjowane Porozumienie jest bardzo ważne i dotyczy 16 tysięcy pracowników GK Enea. Poprosił również o właściwe i odpowiedzialne podejście do rozmów. Głos zabrali również, Prezes Enei Operator Andrzej Kojro oraz Wojciech Jędrzyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego. Dyrektor Jedrzyński przekazał Stronie Społecznej uwagi pracodawcy do zasad prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea.
Po wysłuchaniu uwag ze strony pracodawcy, pomiędzy stronami wywiązała się burzliwa dyskusja. Po przerwie, dalsze rozmowy miedzy stronami doprowadziły do ostatecznego konsensusu. Podpisano wspólnie dokument „Zasady prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea”, który umożliwił rozpoczęcie negocjacji Porozumienia dla GK Enea.
Następnie głos w imieniu pracodawcy zabrała Dyrektor ds. Controllingu Magdalena Kaczmarek, która przedstawiła opracowanie wyniki spółek GK Enea za rok 2017, a następnie omówiła plany i wyniki za pierwszy kwartał 2018. Omówiono ryzyka związane z planami realizowanymi w Grupie Enea. Strona pracodawcy zaproponowała termin następnego spotkania dopiero na 6 sierpnia br., na co negocjujący ze Strony Społecznej wyrazili zdecydowany sprzeciw.
W ocenie Strony Społecznej zaproponowany termin spotkania oraz charakter dyskusji w temacie negocjacji Porozumienia wskazuje, że strona Pracodawcy nie jest przygotowana do prowadzenia rozmów w przedmiotowym temacie. Ustalono ostatecznie, że kolejne spotkanie odbędzie się zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem spotkań czyli 16 lipca br. w Poznaniu.
Dodany: 04 07 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie Związków Zawodowych w sprawie Umowy Społecznej dla pracowników GK Enea
W dniach 21- 22 czerwca w Daniszewie koło Konina odbyło się spotkanie w temacie negocjacji Umowy Społecznej dla Spółek całej Grupy Enea. Enea Wytwarzanie reprezentowali:
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Sławomir Luśtyk
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków Zenon Stolarski
Wiceprzewodniczący Dariusz Sadurski.Dodany: 25 06 2018 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
W dniu 11.06.2018 w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania, którego celem było zawarcie nowej Umowy Społecznej dla Pracowników GK Enea. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w GK Enea. Stronę pracodawców reprezentowali członkowie Zarządów: Enea S.A., Enea Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Ciepło, LW Bogdanka, Enea Centrum, Enea Trading. Nasz Związek reprezentowali Przewodniczący Związku Sławomir Luśtyk oraz Wiceprzewodnicząca Anna Wesołowska.
Strony negocjacji ustaliły:
1.   Harmonogram spotkań negocjacyjnych, każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca począwszy od 2 lipca 2018 roku. Negocjacje odbywać się będą w siedzibie Enea S.A przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu.
2.  Przy stole negocjacyjnym zasiądzie 9 osób reprezentujących Stronę Społeczną i w tej samej liczbie reprezentacja pracodawców.
3. Do 22 czerwca 2018 roku Strona Społeczna przedstawi stronie pracodawców proponowany projekt Umowy Społecznej.
W tym celu wszystkie związki zawodowe spotkają się  21-22 czerwca 2018 roku w Daniszewie.
4.  Strona pracodawców zadeklarowała przygotowanie i przesłanie stronie związkowej do akceptacji projektu Regulaminu prowadzenia negocjacji  nowej umowy społecznej dla GK Enea, który będzie między innymi zawierał  zakres finansowania przez pracodawców wydatków strony społecznej związanych z procesem negocjowania Umowy Społecznej, w szczególności kosztów delegacji oraz wsparcia prawnego.
O dalszych działaniach  będziemy informować na bieżąco.
Dodany: 12 06 2018 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastepna strona >>

powrót, do góry