Aktualności  
.
powrót, na dół
INFORMACJA ZE SPOTKANIA STRONY SPOŁECZNEJ Z PREZESEM ZARZĄDU ENEI WYTWARZANIE
18 lipca br. odbyło się spotkanie Związków Zawodowych działających w Spółce z Prezesem Zarządu Enei Wytwarzanie Antonim Józwowiczem. Podczas spotkania poruszono tematy: nagroda na Dzień Energetyka, premia za działania efektywnościowe, wstrzymywania należnych przeszeregowań, zatrudnienie w działach technicznych.

Prezes Zarządu Antoni Józwowicz poinformował, że nagroda z okazji Dnia Energetyka zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż przyjęta w Enei. Ustalono, że informacja o wysokości nagrody w Spółce przekazana zostanie do 19 lipca, a podpisanie porozumienia nastąpi 25 lipca, co pozwoli zrealizować wypłatę świadczenia w sierpniu.
Przedyskutowano zasady naliczania wysokości premii efektywnościowej i sposób jej rozdysponowania. Prezes Józwowicz potwierdził chęć dalszego prowadzenia tego typu działań w Spółce.
Strona Społeczna przedstawiła problem związany z brakiem uzyskiwania kategorii po zrobieniu uprawnień i awansowaniu pracowników przez błędne odczytywanie zapisów ZUZP. W ocenie Strony Społecznej działania te są wręcz celowe i polegają na wstrzymywaniu przeszeregowań przez członków Zarządu. W odpowiedzi Strona Społeczna otrzymała zapewnienie, że do końca miesiąca temat ten zostanie rozpoznany. Analizę złożonych przez związki list pracowników, którzy nie otrzymali podwyżek wykona Kierownik Biura Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.
Prezes Józwowicz przekazał informację, że prowadzona jest obecnie głęboka analiza stanu zatrudnienia w wydziałach technicznych, a po jej przeprowadzeniu przedstawiona zostanie propozycja rozwiązania tego problemu. Padła propozycja aby w czasie spotkań ze Stroną Społeczną wypracować optymalny stan zatrudnienia gwarantujący bezpieczną pracę.
Kolejnym tematem poruszonym przez Stronę Społeczna były rokowania w sprawie Umowy Społecznej i ZUZPu w Enei Wytwarzanie. Prezes Józwowicz zaproponował aby spotkanie w tym temacie odbyło się pod koniec sierpnia. W trakcie rozmów można byłoby ustalić pewne zapisy które byłby implementowane do naszego ZUZPu. Decyzje ostateczne nie mogą zapaść przed zakończeniem rozmów na poziomie GK Enea.
Strona Społeczna zasygnalizowała również temat związany z budową przeprawy na rzece Wiśle w rejonie Kozienic. Prezes wykazał duże zainteresowanie projektem.
Dodany: 27 07 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie dotyczące negocjacji warunków nowej Umowy Społecznej dla GK Enea.
16 lipca br. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie negocjacji warunków nowej Umowy Społecznej dla GK Enea. Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków (MZZE) Zenon Stolarski oraz Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Solidarność Jacek Bolek oraz w roli obserwatora Anna Wesołowska (ZZPZ) i Dariusz Sadurski (MZZE).

Strona pracodawców przedstawiła koszty jakie musiałaby ponieść GK Enea realizując propozycje zapisów Strony Społecznej. Przedstawiono budżet inwestycyjny wynikający ze strategii rozwoju spółek GK Enea do 2030 roku.

Prezes Piętka poinformował, że nowa Umowa Społeczne ma być ramą do wypracowania zapisów zmian w ZUZP w poszczególnych spółkach, które mają być implementowane do ZUZPów w poszczególnych spółkach GK Enea. Zapis taki będzie stanowił źródło Prawa Pracy.

Strony ustaliły termin następnego spotkania na 20 sierpnia, taka przerwa wynika z obowiązków leżących po stronie Pracodawców wobec organów i instytucji finansowych. Na koniec spotkania strony podpisały protokół.
Dodany: 23 07 2018 przez: Zbyszek
Negocjacje Porozumienia, które zastąpi Umowę Społeczną w spółkach GK ENEA.
2 lipca br. w Poznaniu doszło do kolejnych rozmów na temat zawarcia Porozumienia dotyczącego różnych obszarów związanych ze sprawami społecznymi w Grupie Kapitałowej Enea (umowy społecznej).
Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych (ZZPZ) Sławomir Luśtyk, Sekretarz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność (NSZZ) Lidia Grześków, Wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków (MZZE) Dariusz Sadurski oraz w roli obserwatora Anna Wesołowska (ZZPZ).
Spotkanie rozpoczął Doradca Zarządu Enei Bogdan Klepas. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Enei Zbigniew Piętka, który podkreślił, że negocjowane Porozumienie jest bardzo ważne i dotyczy 16 tysięcy pracowników GK Enea. Poprosił również o właściwe i odpowiedzialne podejście do rozmów. Głos zabrali również, Prezes Enei Operator Andrzej Kojro oraz Wojciech Jędrzyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Operacyjnego. Dyrektor Jedrzyński przekazał Stronie Społecznej uwagi pracodawcy do zasad prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea.
Po wysłuchaniu uwag ze strony pracodawcy, pomiędzy stronami wywiązała się burzliwa dyskusja. Po przerwie, dalsze rozmowy miedzy stronami doprowadziły do ostatecznego konsensusu. Podpisano wspólnie dokument „Zasady prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea”, który umożliwił rozpoczęcie negocjacji Porozumienia dla GK Enea.
Następnie głos w imieniu pracodawcy zabrała Dyrektor ds. Controllingu Magdalena Kaczmarek, która przedstawiła opracowanie wyniki spółek GK Enea za rok 2017, a następnie omówiła plany i wyniki za pierwszy kwartał 2018. Omówiono ryzyka związane z planami realizowanymi w Grupie Enea. Strona pracodawcy zaproponowała termin następnego spotkania dopiero na 6 sierpnia br., na co negocjujący ze Strony Społecznej wyrazili zdecydowany sprzeciw.
W ocenie Strony Społecznej zaproponowany termin spotkania oraz charakter dyskusji w temacie negocjacji Porozumienia wskazuje, że strona Pracodawcy nie jest przygotowana do prowadzenia rozmów w przedmiotowym temacie. Ustalono ostatecznie, że kolejne spotkanie odbędzie się zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem spotkań czyli 16 lipca br. w Poznaniu.
Dodany: 04 07 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie Związków Zawodowych w sprawie Umowy Społecznej dla pracowników GK Enea
W dniach 21- 22 czerwca w Daniszewie koło Konina odbyło się spotkanie w temacie negocjacji Umowy Społecznej dla Spółek całej Grupy Enea. Enea Wytwarzanie reprezentowali:
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych Sławomir Luśtyk
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków Zenon Stolarski
Wiceprzewodniczący Dariusz Sadurski.



Dodany: 25 06 2018 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
W dniu 11.06.2018 w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania, którego celem było zawarcie nowej Umowy Społecznej dla Pracowników GK Enea. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych działających w GK Enea. Stronę pracodawców reprezentowali członkowie Zarządów: Enea S.A., Enea Operator, Enea Wytwarzanie, Enea Ciepło, LW Bogdanka, Enea Centrum, Enea Trading. Nasz Związek reprezentowali Przewodniczący Związku Sławomir Luśtyk oraz Wiceprzewodnicząca Anna Wesołowska.
Strony negocjacji ustaliły:
1.   Harmonogram spotkań negocjacyjnych, każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca począwszy od 2 lipca 2018 roku. Negocjacje odbywać się będą w siedzibie Enea S.A przy ul. Góreckiej 1 w Poznaniu.
2.  Przy stole negocjacyjnym zasiądzie 9 osób reprezentujących Stronę Społeczną i w tej samej liczbie reprezentacja pracodawców.
3. Do 22 czerwca 2018 roku Strona Społeczna przedstawi stronie pracodawców proponowany projekt Umowy Społecznej.
W tym celu wszystkie związki zawodowe spotkają się  21-22 czerwca 2018 roku w Daniszewie.
4.  Strona pracodawców zadeklarowała przygotowanie i przesłanie stronie związkowej do akceptacji projektu Regulaminu prowadzenia negocjacji  nowej umowy społecznej dla GK Enea, który będzie między innymi zawierał  zakres finansowania przez pracodawców wydatków strony społecznej związanych z procesem negocjowania Umowy Społecznej, w szczególności kosztów delegacji oraz wsparcia prawnego.
O dalszych działaniach  będziemy informować na bieżąco.
Dodany: 12 06 2018 przez: Zbyszek
Komunikat ze spotkania Strony Społecznej
W dniu 16.05.2018 r. doszło do spotkania w siedzibie ENEA S.A. w Warszawie Strony Społecznej GK Enea. Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji związkowych: MZZE w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., MZZ przy Elektrowni Połaniec, MZZP Ruchu Ciągłego w Połańcu, ZZPZ w Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., MZZP GK Enea, ZZ „Przeróbka” LWB, ZZG LW „Bogdanka” LWB, ZZ „Kadra” LW Bogdanka, a także przedstawiciele MZZ Synergia Pracowników GK Enea, którzy uczestniczyli w formie wideokonferencji.
Na spotkaniu omawiana była kwestia Umowy Społecznej dla pracowników GK Enea. Dokonano wyboru swoich reprezentantów do zespołu negocjacyjnego zapisów ww. umowy.

Sławomir Luśtyk Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.
Dodany: 18 05 2018 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastepna strona >>

powrót, do góry