Aktualności  
.
powrót, na dół
Wybory do Enea S.A
Dodany: 09 03 2019 przez: Zbyszek
Wybory do Enea S.A
Dodany: 09 03 2019 przez: Zbyszek
Wybory do Enea S.A
Dodany: 09 03 2019 przez: Zbyszek
Negocjacje Umowy Społecznej z dnia 11. 02. 2019
Negocjacje Umowy Społecznej
W dniu 11 lutego odbyła się kolejna tura negocjacji Umowy Społecznej. Negocjacje rozpoczęły się z 45 minutowym opóźnieniem z winy Pracodawców. Powodem okazał się fakt iż Pracodawcy pracowali nad 17 wersją Umowy Społecznej!
Zmiany dotyczyły min. uprzywilejowanej pozycji ENEA Trading, mechanizmów automatycznego zawieszenia Umowy Społecznej w przypadku wystąpienia określonych wskaźników ekonomicznych spółek GK ENEA. Pierwszym omawianym tematem były zapisy dot. ENEA Trading . Strona Społeczna podtrzymała swoje dotychczasową dezaprobatę dla wyłączenia z gwarancji zatrudnienia wskazanych przez prezesa Tradingu. Zarządzono przerwę, po której Prezes Enea Trading Dawid Klimczak zdecydował o jednostronnym odstąpieniu od podpisania umowy.
Drugą istotną sprawą okazał się pkt 18 ujęty w nowej, nieprzekazanej wcześniej Stronie Społecznej 17 wersji projektu Umowy Społecznej. Strona Społeczna kategorycznie zaprotestowała przeciwko wniesionym zmianom z uwagi na fakt iż nie były one przedmiotem żadnych wspólnych ustaleń a zapisy zawarte w wersji 17 US pozwalają na jej niemalże automatyczne zawieszenie. Pracodawca poprosił o przerwę celem konsultacji pod kątem usunięcia tego pkt. Po przerwie w odpowiedzi strona Społeczna usłyszała iż zapisy które wprowadziła strona Pracodawcy wynikają z poleceń zwierzchnika i nie mogą ich zmienić. W związku z powyższym Strona Społeczna zażądała spotkania z Prezesem Kowalikiem. Zarządzono przerwę i oczekiwano na Prezesa Zarządu ENEA S.A. Po półgodzinnej przerwie Strona Pracodawców wróciła i oznajmiła że prezes Kowalik podejmie decyzje za tydzień po konsultacjach z radą nadzorczą. W związku z takim obrotem spraw iż strona społeczna po raz kolejny została przedstawiona przed próbą przedłużenia negocjacji! Większość związków zawodowych reprezentująca stronę Społeczną postanowiła pozostać na posterunku i nie opuszczać budynku Zarządu ENEA S.A. dopóki Pracodawcy nie parafuje chociażby wynegocjowanej już zapisów US. Po trwających 8 godzin rozmowach osiągnięto porozumienie co do wszystkich bezspornych postanowień umowy społecznej i załącznika nr 1 które parafowano. Kwestią sporną pozostały pkt. 18A, 18B, 18C, który zostanie omówiony na spotkaniu w dniu 18.02.2019r. Strona Społeczna zapowiedziała iż spotkanie zaplanowane na 18 lutego powinno być spotkaniem kończącym negocjacje i zapowiedziała, że licząc na wsparcie załóg, które reprezentuje nie opuści budynku dopóki rozmowy nie zostaną zakończone.
Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie przy stole negocjacyjnym reprezentowali: Zenon Stolarski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ "Solidarność") oraz w roli obserwatorów: Dariusz Sadurski, Sławomir Luśtyk, Anna Wesołowska oraz Marcin Łukasiewicz. Zarząd Enei Wytwarzanie reprezentował Jan Mazurkiewicz, wiceprezes ds. korporacyjnych.
Strony ustaliły, że kolejne spotkanie odbędzie się 18 lutego w siedzibie ENEA S.A. celem ustalenia ostatecznej wersji Porozumienia.
Dodany: 15 02 2019 przez: Zbyszek
Komunikat z negocjacji Umowy Społecznej GK Enea z dnia 04.02.2019r.
04.02.2019r. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie związków zawodowych GK Enea z pracodawcami, dotyczące uzgodnień w sprawie Umowy Społecznej.

Stronę społeczną Enei Wytwarzanie przy stole negocjacyjnym reprezentowali: Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność), Sławomir Luśtyk (ZZPZ), Zenon Stolarski (MZZE) oraz w roli doradców: Jacek Bolek, Anna Wesołowska i Dariusz Sadurski. Zarząd ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. reprezentował Jan Mazurkiewicz
Celem spotkania była finalizacja zapisów Umowy Społecznej. Otwierając spotkanie Pan Prezes Zbigniew Piętka podsumowując dotychczasowy przebieg prac wyraził szacunek dla zaangażowanie strony społecznej która w jego odczuciu wypracowała jedną z najlepszych umów społecznych w energetyce. Wskazał iż obecnie pracodawcy są na etapie pozyskiwania zgód korporacyjnych oraz obecny projekt prawie ukończonej US musi zostać jeszcze przedstawiony Radzie Nadzorczej Enea S.A.
W trakcie finalizacji zapisów Umowy, sprzeciw zgłosili Prezesi ENEA Trading i ENEA Centrum, sprzeciw dotyczył osób objętych gwarancjami stabilizacji zatrudnienia. Po burzliwej dyskusji oraz dezaprobacie wyrażonej przez stronę społeczną co do faktu iż Prezesi tych spółek dopiero teraz sygnalizują swoje oczekiwania doprowadził do impasu. Jednym z kluczowych celów Strony Społecznej była unifikacja zapisów US która ma być taka sama w każdej ze spółek ENEA S.A. w związku z powyższym zażądała by prezesi ENEA Trading i ENEA Centrum albo zaakceptowali wspólnie wypracowany przez okres ostatnich 8 miesięcy dokument lub odstąpili od negocjacji. Po dwóch godzinach, po konsultacjach z Zarządem ENEA Centrum do stołu negocjacyjnego powrócił Pan Jankiewicz Prezes ENEA Centrum akceptując postanowienia dot. stabilizacji zatrudnienia. Prezes ENEA Trading Pan Dawid Klimczak poprosił o czas do piątku celem uzyskania stosownych zgód Zarządu ENEA Trading. Strona społeczna stoi na stanowisku iż albo ENEA Trading akceptuje takie warunki jak wszyscy lub nie, decyzja leży po stronie ENEA TRADING

Kończąc spotkanie negocjacyjne Wiceprezes ENEA SA do spraw korporacyjnych pan
Zbigniew Piętka ogłosił iż do dnia 15.02.2018 nastąpi wypłata premii rocznej.

Ustalono, że spotkanie finalizujące negocjacje odbędzie się w dniach 11 lutego w Poznaniu.
Dodany: 06 02 2019 przez: Zbyszek
Spotkanie dotyczące Umowy Społecznej 21.01.2019 r.
21 stycznia br. w siedzibie Enea S.A. w Poznaniu odbyło się jedno z ostatnich spotkań zespołu negocjacyjnego stron dialogu społecznego w GK Enea , którego celem jest ustalenie porozumienia dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.
Zapisy porozumienia zostaną przeniesione do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w poszczególnych spółkach.
Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali Jacek Bolek (NSZZ Solidarność), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność),Sławomir Luśtyk (MZZPZ) Anna Wesołowska (MZZPZ), Zenon Stolarski (MZZE), Dariusz Sadurski (MZZE)). Po stronie pracodawców Eneę Wytwarzanie reprezentował wiceprezes ds. korporacyjnych Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął wiceprezes zarządu Enei S.A ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka. Strony przystąpiły do końcowych negocjacji Umowy Społecznej - ostatnich punktów, które nie zostały wcześniej uzgodnione. Podczas negocjacji zostały doprecyzowane i zapisane do protokołu: Taryfa pracownicza( zniżka na energię ), abonamentowe świadczenia medyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), miejsce pracy w przypadku modyfikacji stanowiska pracy, wyłączenia z stabilizacji zatrudnienia, zabezpieczenie pracowników w przypadku wypadku przy pracy oraz uprawnienia Pracownicze.
Po trwających ponad 5 godzin negocjacjach uzgodniono najważniejsze parametry przyszłego porozumienia, gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia w GK Enea.
Strony ustaliły termin następnego spotkania na 04.02.2019r z zamiarem podpisania Porozumienia.
Dodany: 23 01 2019 przez: Zbyszek
Notatka z negocjacji w Poznaniu Umowy Społecznej.
W dniu 07.01.2019r. odbyła się w Poznaniu kolejna tura rokowań Umowy Społecznej dla Grupy Kapitałowej Enea.
Stronę Społeczną Enea Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Dariusz Sadurski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ Solidarność) Sławomir Luśtyk (MZZPZ). A w roli doradców Sebastian Bieniek (MZZE), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność). Po stronie pracodawców przedstawicielem Enea Wytwarzanie był Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych Pan Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął Wiceprezes zarządu Enea S.A Zbigniew Piętka, a następnie przekazał głos Stronie społecznej. Strona Społeczna, po raz kolejny skrytykowała podejście pracodawcy dot. późnego przekazania projektu omawianej Umowy Społecznej. Dokumentacja przesłana przez kancelarię mecenasa Piotrowskiego odwzorowująca stanowisko pracodawcy była opracowywana przez 3 tygodnie, natomiast prawnikom Strony Społecznej pozostawiono zaledwie 3 dni na ustalenia wspólnego stanowiska i naniesienie stosownych zmian na projekt. Następnie omówiono załącznik nr 1 oraz nr 2 do negocjowanego dokumentu. Strony uzgodniły większość zapisów. Jako następny termin negocjacji wskazano 21.01.2019r.-może być to ostatnie spotkanie, finalizujące cały proces negocjacji.
Dodany: 10 01 2019 przez: Zbyszek
Informacja z akcji charytatywnej MZZPZ dla dzieci z placówki socjalizacyjnej Panda w Kozienicach.
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Zmianowych przy ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji charytatywnej na rzecz placówki socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach
W grudniu członkowie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych kontynuowali Szczytną akcje pomocy dzieciom z placówki socjalizacyjnej „Panda” w Kozienicach. Zgodnie z tradycja jako pierwszy przyszedł „Mikołaj pod poduszkę” co prawda zjawił się w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach zabierając dzieci do kina na film „Dziadek do orzecha i cztery królestwa”, niestety z racji wielu obowiązków nie mógł nam towarzyszyć podczas niewielkiego ale za to niezmiernie sympatycznego poczęstunku w „Pizzerii 105”którym bardzo ale to bardzo uszczęśliwił wszystkie dzieci.
W przedświątecznej gonitwie, stresie, szale zakupów czy przygotowań na święta Bożego Narodzenia często można zgubić sens tych niezwykłych dni o których przypomniały nam dzieci podczas uroczystej Wigilii 20 grudnia gdzie przy świątecznym stole zastawionym tradycyjnymi potrawami, blaskiem migoczących światełek i pięknie przystrojoną choinką śpiewaliśmy z dziećmi kolędy, oczekując przyjścia Św. Mikołaja
Któż nie uśmiecha się na widok Mikołaja?
Chyba każdy, ten mały i ten duży.
Ogromnym zaskoczeniem dla dzieci był moment pojawienia się Mikołaja z „wielkim workiem” pełnym prezentów dla każdego dziecka.
Ten wieczór był pełen wzruszeń i emocji a duch Świąt Bożego Narodzenia udzielił się każdemu. Dzieci podziękował za pamięć i obecność na Wigilii przygotowując pełne sentymentu i liryczności przedstawienie Bożonarodzeniowe.
Dziękuję członkom Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych oraz Wszystkim członkom i przyjaciołom naszej organizacji za szczodrość i chęć pomocy. Wierzę że zgodnie z tym co powiedziały dzieci podczas Wigilii, dobro powraca i wróci do nas ze zdwojoną siłą.
Niech słowa Jana Pawła II będą myślą przewodnią do działania i dzielenia się z innymi tym co sami mamy najcenniejsze.
„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.
Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.
Za pomoc i życzliwość

- DZIĘKUJEMY !

Dodany: 04 01 2019 przez: Zbyszek
Notatka ze spotkania dotyczącego Umowy Społecznej 10.12.2018 r.
W dniu 10.12.2018 odbyła się kolejna tura rokowań Umowy społecznej dla grupy kapitałowej Enea.

Stronę Społeczną Enea Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Zenon Stolarski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ Solidarność), Sławomir Luśtyk (MZZP). A w roli doradców Dariusz Sadurski (MZZE), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność), Anna Wesołowska (MZZP).. Po stronie pracodawców Enea Wytwarzanie reprezentował wiceprezes ds. korporacyjnych Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął wiceprezes zarządu Enei S.A ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka, a następnie przekazał głos mecenasowi Piotrowskiemu, który przygotował ,,nowe” porozumienie niezgodne z ustaleniami zawartymi w protokole. W związku z powyższym, oraz tym że, strona pracodawcy nie daje możliwości przygotowania się Stronie społecznej, ponieważ przekazują projekt porozumienia zbyt późno tj. 07.12.2018r. o godzinie 15:53 zespół negocjacyjny zaprotestował, po gorących dyskusjach rozpoczęto prace nad załącznikiem nr 6 który przygotowała strona społeczna, i który ma być implementowany w poszczególnych spółkach grupy do ZUZP omówiono kwestie taryfy energetycznej oraz dodatkowej opieki medycznej. Prawnicy stron rozpoczęli precyzowanie zapisów pod kątem prawnym. Ustalono termin następnego spotkania na 07.01.2019r.
Dodany: 21 12 2018 przez: Zbyszek
Spotkanie dotyczące Umowy Społecznej 29.11.2018 r
29 listopada br. w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie, którego celem jest wynegocjowanie porozumienia dla Pracowników Grupy Kapitałowej Enea. Zapisy porozumienia, zgodnie z ustaleniami po podpisaniu zostaną przeniesione do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy w poszczególnych spółkach. Stronę Społeczną Enei Wytwarzanie reprezentowali przy stole negocjacyjnym Zenon Stolarski (MZZE), Jacek Bolek (NSZZ Solidarność), Sławomir Luśtyk (MZZPZ). A w roli doradców Dariusz Sadurski (MZZE), Marcin Łukasiewicz (NSZZ Solidarność). Po stronie pracodawców Enei Wytwarzanie reprezentował wiceprezes ds. korporacyjnych Jan Mazurkiewicz. Spotkanie rozpoczął wiceprezes zarządu Enei S.A ds. korporacyjnych Zbigniew Piętka. Omówienie preambuły porozumienia przypadło mecenasowi Piotrowskiemu, który reprezentował pracodawcę. Strony ustaliły i zgodziły się na dalsze procedowanie nad zapisami w dokumentach przedstawionych i omówionym przez prawników jednej jak i drugiej strony, co przyniosło uzgodnienie i zapisanie do protokołu następujących zagadnień: gwarancje zatrudnienia, skutki zerwania gwarancji, program PPE, odpis podstawowy na ZFŚS. Po długich dyskusjach większość tematów zostało wpisanych do załącznika, który będzie elementem porozumienia. Spotkanie zakończono obustronnym podpisaniem protokołu i wyznaczono kolejną turę negocjacji na dzień 10 grudnia o godzinie 9.00.
Strona Społeczna liczy na prezent pod choinkę w postaci podpisania Nowej Umowy Społecznej
Dodany: 03 12 2018 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 Nastepna strona >>

powrót, do góry