Aktualności  
.
powrót, na dół
WZD Odwołane
Dodany: 24 03 2020 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
KOMUNIKAT

Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych podjął uchwałę, że z uwagi na obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, że w dniu 25 marca 2020r. przeprowadzi Zebranie Delegatów w części wyborczej i podejmie wyłącznie takie uchwały, które są niezbędne do skutecznego wyboru władz Związku. Z uwagi na ww. sytuację, Zarząd Związku podejmie nadzwyczajne środki mające na celu zagwarantowanie uczestnikom obrad bezpieczeństwa sanitarnego i zapobieganie zakażeniu wirusem. Miejsce i czas rozpoczęcia Zebrania pozostaje bez zmian.
Wszelkie informację dotyczące Zebrania można uzyskać telefonicznie tel. 1489 oraz 1422 oraz w siedzibie Związku.
Dodany: 18 03 2020 przez: Zbyszek
Premia Wielkoanocna
Dodany: 16 03 2020 przez: Zbyszek
Komunikat Związków Zawodowych
KOMUNIKAT

25 marca 2020 r. (środa) od godz. 15:00 w restauracji „JOWITA” w Kozienicach przy ul. Warszawskiej odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo – Wyborcze Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych w Enea Wytwarzanie.

Delegaci proszeni są o odbieranie zaproszeń z biurze Związku w budynku Pionu Zakupów w pok. nr 104 od 16 marca w godz. od 7:30 do 15:30.

Obecność delegatów na zebraniu jest obowiązkowa.

Zebranie jest otwarte dla wszystkich Członków Związku. Zainteresowani Członkowie Związku MZZPZ, którzy chcieliby uczestniczyć w zebraniu proszeni są o zgłaszanie swojego uczestnictwa do 19 marca 2020r. osobiście w biurze Związku lub pod nr tel. 14-89 i 14-22.

Do 23 marca zbierane są pytania od Członków Związku, które zostaną skierowane do Prezesa (Zarządu ) Enei Wytwarzanie. Pytania można przesyłać na adres mzzpz@enea.pl lub przekazywać telefonicznie (nr tel. 14-89, 14-22) lub osobiście w biurze Związku (budynek Pionu Zakupów, pok. nr 104).
Dodany: 04 03 2020 przez: Zbyszek
Komunikat Komisji Wyborczej
Dodany: 27 02 2020 przez: Zbyszek
Komunikat Komisji Wyborczej
Dodany: 18 02 2020 przez: Zbyszek
Komunikat Komisji Wyborczej
Dodany: 18 02 2020 przez: Zbyszek
Wybory delegatów 2020


O R D Y N A C J A W Y B O R C Z A
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych
w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.Rozdział I
ZAKRES STOSOWANIA

§1

Niniejsza ordynacja wyborcza ma zastosowanie dla Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. utworzonego i działającego zgodnie ze Statutem Związku.
§2

Ordynacja dotyczy wyborów Delegatów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów MZZPZ.

Rozdział II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3

Ordynacja oparta jest na postanowieniach Statutu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., a w szczególności na rozdziale V Statutu – Zasady wyboru władz Związku.

Rozdział III
ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA DELEGATA

§4

1. Kandydatem na delegata może być każdy członek Związku zgłoszony do Komisji Wyborczej zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi związku.

3. Jedna osoba może zgłosić 1 kandydata na delegata na druku „Zgłoszenie kandydata na delegata na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MZZPZ”.

4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do władz związku na druku „Zgłoszenie kandydata na delegata na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MZZPZ”.

5. Nie zgłoszenie kandydata/ów w danym okręgu w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej wiąże się z utratą miejsc mandatowych.

6. Kandydatami na delegatów nie mogą być członkowie Komisji Wyborczej.

7. Nie ogranicza się liczby kandydatów.

8. Ustala się, że jeden mandat delegata przypada na każdą ósemkę liczby członków Związku w określonym przez Ordynację Wyborczą obwodzie wyborczym, przy czym:

≥ 10 członków 2 mandaty,
≥ 20 członków 3 mandaty,
≥ 28 członków 4 mandaty,
≥ 36 członków 5 mandatów,
≥ 44 członków 6 mandatów,
≥ 52 członków 7 mandatów.

9. Ustala się obwody wyborcze i ilość przypadających w nich mandatów:

Obwód Nr 1 – NW, NB, RCR, KZA, TAA, TAP- - 2 mandaty
Obwód Nr 2 – NHC - 2 mandaty

Obwód Nr 3 – TWE - 3 mandaty

Obwód Nr 4 – TWK - 2 mandaty

Obwód Nr 5 – TWN - 4 mandaty

Obwód Nr 6 – TWP - 4 mandaty

Obwód Nr 7 - TWR 200 MW zm. A - 3 mandaty
zm. B - 4 mandaty
zm. C - 4 mandaty
zm. D - 5 mandatów

TWR 500MW – 7 mandatów
TWR 1075 MW - 4 mandaty

Obwód Nr 8 – TWW - 3 mandaty
Obwód Nr 9 – DIR,KW TWR,TWR KW bl.11, TWR GŁ. SPEC.DS BL. - 1 mandat
Obwód Nr 10 – TEK, TRW, TRS, TRD - 1 mandat
Obwód 11 – OZE - 1 mandat

Obwód 12 - PGE EO - 1 mandat
RAZEM MANDATY – 51 mandatów

Rozdział IV
ZASADY WYBORÓW DELEGATÓW

§5

1. Głosowanie w wyborach jest tajne.

2. Delegaci wybierani są w wyborach powszechnych.

3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Każdy wyborca pozostawia na karcie wyborczej kandydata/kandydatów, na którego/których chce głosować – nie więcej niż liczba mandatów dla obwodu, w którym odbywa się głosowanie. Skreśla się nazwiska kandydatów, na których delegat nie chce oddać głosu.

5. Głos jest nieważny, jeżeli:
a. oddany jest na innej karcie do głosowania niż sporządzona przez Komisję Wyborczą,
b. zawiera większą ilość nieskreślonych nazwisk niż liczba mandatów dla danego obwodu, w którym odbywa się głosowanie,
c. zawiera dopisane inne nazwisko niż znajdujące się na liście wyborczej,
d. karta jest przekreślona, zniszczona, lub podarta.

6. Za wybranych na delegatów uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w swoim obwodzie.


Rozdział V
PRZEPROWADZENIE WYBORÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§6

1. Prowadzenie i nadzór nad sprawnym i zgodnym ze Statutem i Ordynacją Wyborczą przebiegiem wyborów powierza się Komisji Wyborczej.

2. Komisja Wyborcza ma za zadanie przygotować dokumenty do wyborów, przeprowadzić wybory, czuwać nad ich poprawnością a po ich przeprowadzeniu zliczyć głosy, sporządzić protokół z wyborów, stwierdzić prawomocność wyborów i podać wyniki wyborów do wiadomości członków związku w sposób przyjęty w MZZPZ.

3. Urna wyborcza powinna być odpowiednio zabezpieczona i opieczętowana pieczęcią organizacji.

4. Protokoły z wyborów, listy wyborcze, karty do głosowania, powinny być przechowywane w aktach do końca upływającej kadencji władz związku.

5. Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osobowym powoływana jest przez Zarząd MZZPZ.

6. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

Interpretacja niniejszej Ordynacji Wyborczej, należy wyłącznie do kompetencji Zarządu MZZPZ.

17 stycznia 2020r. Zarząd MZZPZ w Enea Wytwarzanie
O R D Y N A C J A W Y B O R C Z A
Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych
w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.Rozdział I
ZAKRES STOSOWANIA

§1

Niniejsza ordynacja wyborcza ma zastosowanie dla Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. utworzonego i działającego zgodnie ze Statutem Związku.
§2

Ordynacja dotyczy wyborów Delegatów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów MZZPZ.

Rozdział II
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§3

Ordynacja oparta jest na postanowieniach Statutu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., a w szczególności na rozdziale V Statutu – Zasady wyboru władz Związku.

Rozdział III
ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA DELEGATA

§4

1. Kandydatem na delegata może być każdy członek Związku zgłoszony do Komisji Wyborczej zgodnie z Ordynacją Wyborczą.

2. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdemu członkowi związku.

3. Jedna osoba może zgłosić 1 kandydata na delegata na druku „Zgłoszenie kandydata na delegata na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MZZPZ”.

4. Zgłoszony kandydat musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie do władz związku na druku „Zgłoszenie kandydata na delegata na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze MZZPZ”.

5. Nie zgłoszenie kandydata/ów w danym okręgu w ilości określonej w Ordynacji Wyborczej wiąże się z utratą miejsc mandatowych.

6. Kandydatami na delegatów nie mogą być członkowie Komisji Wyborczej.

7. Nie ogranicza się liczby kandydatów.

8. Ustala się, że jeden mandat delegata przypada na każdą ósemkę liczby członków Związku w określonym przez Ordynację Wyborczą obwodzie wyborczym, przy czym:

≥ 10 członków 2 mandaty,
≥ 20 członków 3 mandaty,
≥ 28 członków 4 mandaty,
≥ 36 członków 5 mandatów,
≥ 44 członków 6 mandatów,
≥ 52 członków 7 mandatów.

9. Ustala się obwody wyborcze i ilość przypadających w nich mandatów:

Obwód Nr 1 – NW, NB, RCR, KZA, TAA, TAP- - 2 mandaty
Obwód Nr 2 – NHC - 2 mandaty

Obwód Nr 3 – TWE - 3 mandaty

Obwód Nr 4 – TWK - 2 mandaty

Obwód Nr 5 – TWN - 4 mandaty

Obwód Nr 6 – TWP - 4 mandaty

Obwód Nr 7 - TWR 200 MW zm. A - 3 mandaty
zm. B - 4 mandaty
zm. C - 4 mandaty
zm. D - 5 mandatów

TWR 500MW – 7 mandatów
TWR 1075 MW - 4 mandaty

Obwód Nr 8 – TWW - 3 mandaty
Obwód Nr 9 – DIR,KW TWR,TWR KW bl.11, TWR GŁ. SPEC.DS BL. - 1 mandat
Obwód Nr 10 – TEK, TRW, TRS, TRD - 1 mandat
Obwód 11 – OZE - 1 mandat

Obwód 12 - PGE EO - 1 mandat
RAZEM MANDATY – 51 mandatów

Rozdział IV
ZASADY WYBORÓW DELEGATÓW

§5

1. Głosowanie w wyborach jest tajne.

2. Delegaci wybierani są w wyborach powszechnych.

3. Głosuje się na poszczególnych kandydatów.

4. Każdy wyborca pozostawia na karcie wyborczej kandydata/kandydatów, na którego/których chce głosować – nie więcej niż liczba mandatów dla obwodu, w którym odbywa się głosowanie. Skreśla się nazwiska kandydatów, na których delegat nie chce oddać głosu.

5. Głos jest nieważny, jeżeli:
a. oddany jest na innej karcie do głosowania niż sporządzona przez Komisję Wyborczą,
b. zawiera większą ilość nieskreślonych nazwisk niż liczba mandatów dla danego obwodu, w którym odbywa się głosowanie,
c. zawiera dopisane inne nazwisko niż znajdujące się na liście wyborczej,
d. karta jest przekreślona, zniszczona, lub podarta.

6. Za wybranych na delegatów uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w swoim obwodzie.


Rozdział V
PRZEPROWADZENIE WYBORÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§6

1. Prowadzenie i nadzór nad sprawnym i zgodnym ze Statutem i Ordynacją Wyborczą przebiegiem wyborów powierza się Komisji Wyborczej.

2. Komisja Wyborcza ma za zadanie przygotować dokumenty do wyborów, przeprowadzić wybory, czuwać nad ich poprawnością a po ich przeprowadzeniu zliczyć głosy, sporządzić protokół z wyborów, stwierdzić prawomocność wyborów i podać wyniki wyborów do wiadomości członków związku w sposób przyjęty w MZZPZ.

3. Urna wyborcza powinna być odpowiednio zabezpieczona i opieczętowana pieczęcią organizacji.

4. Protokoły z wyborów, listy wyborcze, karty do głosowania, powinny być przechowywane w aktach do końca upływającej kadencji władz związku.

5. Komisja Wyborcza w składzie co najmniej 3 osobowym powoływana jest przez Zarząd MZZPZ.

6. Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji.Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

Interpretacja niniejszej Ordynacji Wyborczej, należy wyłącznie do kompetencji Zarządu MZZPZ.

17 stycznia 2020r. Zarząd MZZPZ w Enea Wytwarzanie
Dodany: 10 02 2020 przez: Zbyszek
Komunikat
W dniu 30.01.2020 r. odbyło się zebranie Komisji Wyborczej MZZPZ, na którym prezydium związku przekazało materiały potrzebne do przeprowadzenia wyborów Delegatów MZZPZ na kadencję 2020 - 2024.
Przewodniczącym komisji wybrano kol. Bogdana Brzezińskiego a jego zastępcą został kol. Marek Wołos. Sekretarzem Komisji został wybrany kol. Krzysztof Wiśniewski.
Komisja ustaliła plan pracy komisji i ustaliła, że od 01.02.2020 do 14.02.2020 r. do godz.14.00 będzie zbierała propozycje kandydatur na Delegata MZZPZ. Wypełnione zgłoszenia można również składać w biurze związku w pokoju 104 Budynek Zakupów w godzinach pracy biura .
Dodany: 31 01 2020 przez: Zbyszek
Informacja o podpisaniu Aneksu nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Po wielomiesięcznych negocjacjach strony społecznej oraz pracodawcy nad kształtem nowego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zakończono prace nad jego finalna wersją. W dniu 22 stycznia 2020r. strony podpisały Aneks nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Enea Wytwarzanie sp. z o. o., kończąc tym samym pracę nad kształtem nowego regulaminu ZFŚS.

Nowe zapisy są odpowiedzią na długo wyczekiwane zmiany.
1. Biuro Świadczeń Socjalnych (ZPA) nie będzie organizować wyjazdów do teatru. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie do działalności kulturalno– oświatowej w oparciu o fakturę imienną dotyczącą zakupionych biletów. Limity biletów w poszczególnych progach pozostają bez zmian.
2. O dofinansowanie do działalności turystycznej mogą się ubiegać osoby uprawnione, które brały udział w wyjazdach turystycznych, pod warunkiem że taki wyjazd trwał minimum 4 dni lub w wyjeździe brało udział minimum 10 osób uprawnionych. Do wniosku należy dołączyć fakturę/rachunek dotyczący pobytu, wystawiony przez podmiot uprawniony do świadczenia danej usługi czyli: hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne itp.
3. Paczki świąteczne przysługują dzieciom w wieku 0 – 18 lat.
4. Osoby uprawnione mogą ubiegać się o pożyczkę mieszkaniową pod warunkiem, że rozpoczęcie budowy lub nabycie mieszkania miało miejsce nie wcześniej niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku.
5. Zwiększa się dopłatę do wypoczynku o 300, zł w każdym progu dochodowym.
6. Wniosek o przyznanie dopłaty do wypoczynku składany w formie papierowej nie wymaga potwierdzenia terminu wykorzystania wypoczynku przez Kierownika komórki organizacyjnej uprawnionego pracownika. Wystarczy zatwierdzenie urlopu podległego pracownika w systemie SAP.
7. Regulamin został zaktualizowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Regulamin obowiązuje od 01.02.2020 r

Dodany: 30 01 2020 przez: Zbyszek

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nastepna strona >>

powrót, do góry